НОМЫН САНГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ уулзалт, хэлэлцүүлэг

ХАА-н төв номын сангийн менежментийг сайжруулах, үйл ажиллагааг сурталчлах, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд тэнхим, профессор багш нарын идэвхтэй оролцоо, хамтын ажиллагааг өрнүүлэх зорилгоор “НОМЫН САНГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” уулзалт, хэлэлцүүлгийг 3-р сарын 19-ны өдрөөс 4-р сарын 16-ны өдрийн хооронд зохион байгуулахаар боллоо.