КАТАЛОГ, НОМ АЖИЛЛАХ ТАСАГ

Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын агуулга, хөтөлбөрт нийцсэн ном сурах бичиг, докторын болон магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээлүүд, CD-ном, CD-бүтээлээр номын сан хөмрөгийг баяжуулж, нэн шаардлагатай ховор ном хэвлэлийг нөхөн бүрдүүлж авах ажил энэ тасагт хийгддэг. Ном хэвлэл, судалгааны бүтээлүүдийг олон улсын номын сангийн DDC ангиллаар ангилан, номын сангийн техник ажиллагаа хийн каталогжуулж фонд, уншлагын танхимуудад хуваарилдаг. Каталогчоор ахлах номын санч О.Халиунаа, Ө.Энхмаа нар ажиллаж байна.