ЛАВЛАГАА-НОМЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ /205 тоот/

  • Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт явуулж, зөвлөгөө өгөх;
  •  Мэдээллийн өдөрлөг, цуврал лекц, уулзалт-ярилцлага хийх, шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн зохион байгуулах; 
  •  Уншигчдад лавлагаа өгөх, цахим лавлагааны бүртгэлийг номын санчдаар хөтлүүлэх,  дүн мэдээг нэгтгэх;
  • Номын сангуудтай ном солилцох гэрээ байгуулах, үйлчилгээ үзүүлэх;
  • Каталог, картын сан зохион байгуулах, бүртгэн мэдээлэх болон СӨНЗ-н бүртгэл хийх,
  • Номын сангийн facebook, вэб хуудсыг номын сангийн тухай болон  цаг үеийн мэдээллээр баяжуулж, агуулгыг нь тогтмол хөгжүүлж, олон нийтэд  сурталчлах;
  • Ном, эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлийг цахим хэлбэрт хөрвүүлэх, сервер   компьютерт цахим баазыг хуулах;
  • "Үндэсний тогтмол хэвлэлийн нэгдсэн сан"-д  ХАА-н салбарын эрдэм шинжилгээний бүтээл болон тогтмол хэвлэлийн өгүүллийн тодорхойлолтыг оруулах,  мэдээллийн  баазыг МҮНС-д илгээх