НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДДӨГ ХУУЛИУД

                                                                                                                                                         

НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДДӨГ ХУУЛИУД

  • Монгол Улсын Үндсэн Хууль  /1992/
  • Номын сангийн тухай хууль /2014/
  • Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль /2006/
  • Соёлын тухай хууль  /1996/
  • Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль  /2014/
  • Дээд боловсролын тухай хууль /2002/