Хөдөө аж ахуйн их сургууль

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН ТҮҮХЭН ТОВЧООН

1958 он
-
Хөдөө Аж Ахуйн Дээд Сургуулийн номын сан нь МУИС-ийн номын сангаас салбарлан 40000 орчим номтой, зургаан номын санчтайгаар байгуулагдав.
- Аравтын ангилалд шилжсэн.
1969 он
3-р зэргийн номын сан болсон.
1975 он
Соёлын яамны сайдын шийдвэрээр 2-р зэргийн номын сан болон өргөжиж 84000 боть ном, 9 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулах болсон.
1986 он
1-р зэргийн номын сан болон өргөжиж 16-18 орон тоотой болж өргөжсөн.
1987 он
Номын сан-ном зүйн ангиллыг /ББК/ нэвтрүүлсэн.
1993 он
ХАА-н чиглэлийн бүх сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудыг нэгтгэсэн Монгол улсын ХААҮИС болгон өөрчлөн зохион байгуулагдсантай холбогдон Хөдөө Аж Ахуйн                           Үндэсний Их Сургуулийн номын сан болж нэр нь өөрчлөгдсөн.
1994 он
- Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн номын сан болж нэр нь өөрчлөгдсөн.
- ХААИС-ийн номын сангийн сангийн салбар Эдийн Засгийн Факультетийн номын сан байгуулагдсан.
1995 он
ХААИС-ийн номын сан НҮБ-ын Хүнс, ХАА-н байгууллага / FAO/-гийн танхим нээгдсэн.
1996 он
ХААИС-ийн номын сангийн салбар Мал Эмнэлгийн Факультетийн номын сан байгуулагдсан.
1998 он
- Зах зээлийн эдийн засаг: Санамж өгөх ном зүйн бүртгэл /1990-1997 он/ гаргаж нийтийн хүртээл болгосон.
- Америкийн Азийн сангийн “ Азид зориулсан ном” хөтөлбөрт хамрагдаж англи хэл дээрх ном хэвлэлээр фондоо баяжуулж эхэлсэн.
- Номын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, мэргэжлийн удирдлага, арга зүй, мэдээллээр хангах үүрэг бүхий ХАА-н төв номын сан болон зохион байгуулагдсан.
- Номын сангийн эрхлэгч Ж.Төмөртогоо Филиппин улсын номын сангуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судлав.
1999 он
- Номын сан, эрдэм шинжилгээний ажлын уялдаа холбоог хангах зорилгоор 1999 оны 6 сарын 17-ны өдрийн ХААИС-ийн ректорын № 84 тоот тушаалаар “Номын сангийн зөвлөл”                 байгуулагдсан байна.
- Лавлагаа ном зүй-мэдээллийн тасаг байгуулагдсан.
- МННХ /Соросын сан/-гийн хамтарсан улсын хэмжээний бүх төрлийн номын сангийн фондыг шинэ монгол номоор баяжуулах “ Номын хандив” төсөл, орос ном хэвлэлээр хангах “                Пушкины номын сан” төсөл хэрэгжиж эхэлсэн.
- Испани улсын UPC, Ирландын Тринити Коллежтой хамтарсан TACIS-TEMPUS хөтөлбөрийн TRAMAL төсөл хэрэгжиж эхэлсэн.
- АНУ-ын Конгрессын номын сантай ном солилцох ажлыг эхлүүлсэн.
2000 он
- УТНС-тай ном солилцооны гэрээ байгуулсан.
- ТИС, ХААИС-ийн ректоруудын 2000 оны 01 сарын 31-ны өдрийн №20/23 тоот “Төсөл хэрэгжүүлэх тухай” хамтарсан тушаал гарч TRAMAL төслийн хүрээнд Испани улсын Барселоны        Техникийн Их Сургуульд ШУТИС, ХААИС-ийн төслийн удирдагч, зохицуулагч 6 хүн зочилж гэрээ байгуулав.
- Номын сангийн эрхлэгч Ж.Төмөртогоо “Номын сангийн удирдлага” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.
2001 он
- TRAMAL төслийн хүрээнд ХААИС-ийн номын сангийн 6 ажилтан Ирланд Улсын Дублин хотын Тринити коллеж, Испани Улсын Каталоны Техникийн Их Сургуульд зочилж сургалтанд           оролцсон.
- Олон улсын хэмжээнд мөрдөн хэрэглэж буй номын сангийн DDC ангиллын 21 дэх хэвлэлийг монгол хэл дээр орчуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж тус ангиллын ХАА-н салбарыг     орчуулахад оролцсон.
- БСШУЯ-ны сайдын 2001 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 180 тоот тушаалын дагуу ХАА-н төв номын сангийн фондыг олон улсын номын DDC ангилалд шилжүүлэх ажлыг эхэлсэн.
- Номын сангийн автоматжуулалтын LIB4U программыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж номын бааз байгуулах, электрон каталог зохион байгуулах ажлыг эхэлсэн.
2002 он
- Хөдөө Аж Ахуйн Төв Номын Сангийн 2 давхар барилга ашиглалтад орж үйлчилгээний хүрээ өргөжив.
- ХААИС өөрийн бүрэлдэхүүний факультетуудыг бие даасан сургууль болгон өөрчилснөөр ХАА-н төв номын сангийн салбар Эдийн засгийн факультетийн номын сан Эдийн Засаг                Бизнесийн Сургуулийн номын сан болж нэр нь өөрчлөгдсөн.
2003 он
- Магистр, докторын эрдэм шинжилгээний уншлагын танхимыг нээсэн.
- Номын сангийн 2 ажилтан Б. Энхжаргал, Ж.Бямбажав нар номын сангийн маркетинг, номын сангийн менежментийн чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалав.
2005 он
- Номын сангийн каталогийг цахим аргад шилжүүлэн шинээр зураасан кодын үйлчилгээ нэвтрүүлсэн.
- Мөн оны 3-р сараас шинээр нэвтрүүлсэн Lib4U програмын уншигчийн бүртгэл, үйлчилгээ, статистик гэсэн гурван модулыг шинээр ашиглаж эхэлсэн.
- Мал Эмнэлгийн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэнтэй ном солилцох гэрээ байгуулав.
- CD ном, судалгааны бүтээлийн фондтой болсон.
- EBSCO мэдээллийн санг ашиглах эрхийн гэрчилгээ авсан.
2007 он
- 5-р сард Тогтмол хэвлэл болон тогтмол хэвлэлийн материалыг электрон каталогтой болгох зорилгоор ЮНЕСКО-гийн CDS ISIS програмыг ашиглаж эхэлсэн.
- 12 сард ХАА-н төв номын санд ОХУ-ын Элчин Сайдын Яамнаас 200 ширхэг ном хандивлаж, сертификат гардуулж өгөв.
- Номын сангийн мэдээлэл зүйч Д.Нямбазар Номын сангийн удирдлагаар магистрын зэрэг хамгаалав.
2008 он
- Сангийн сайд, БСШУ-ы сайдын 2006 оны 357/408 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ном хэвлэл дахин үнэлэх журам”-ын дагуу ХАА-н төв номын сангийн фондын ном сурах бичигт дахин       үнэлгээг хийв.
- ХАА-н төв номын сангийн салбар Экологи Технологи Хөгжлийн Сургуулийн номын сан байгуулагдсан.
2009 он
- ХААИС-ийн Оюутны 3-р байранд номын сан байгуулагдав. Ректорын 2010 оны 03 сарын 30-ны өдрийн 71 тоот тушаалаар 364 төрлийн 364 ширхэг номыг ХАА-н төв номын сангаас            Оюутны III байрны номын санд шилжүүлсэн.
- Номын сангийн эрхлэгч Ж.Төмөртогоо БСШУЯ-ны “Дижитал номын сан” хөтөлбөрийн хүрээнд БНСУ-ын их сургуулиудын номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцах, группын                    бүрэлдэхүүнд багтаж БНСУ-ын Кореа, Сөүл, Чонбукийн их сургуулийн номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцан, сургалтанд хамрагдаж мэргэжил дээшлүүлэв
- Их дээд сургууль, нийтийн номын сангийн эрхлэгч, зарим номын санчдад LIB4U програм ашиглах талаар үзүүлэх сургалт зохион байгуулсан.
2010 он
- Утасгүй интернэт буюу wireless сүлжээнд холбогдсон.
- Номын сангийн LIB4U програмын 1.9.6 шинэчилсэн хувилбарыг үйлчилгээндээ нэвтрүүлж номын сангийн 10 нэгжид авч ашиглав.
- Гадаадын нэр хүнд бүхий англи хэл дээрх 5 цахим мэдээллийн сангийн эрх авсан.
- Номын сангийн мэдээлэл зүйч Д. Нямбазар БНЭУ-д мэргэжил дээшлүүлж, дижитал номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцсан.
2011 он
- “Монгол Улсад ХАА-н талаар хэвлэгдсэн ном бүтээлийн ном зүй” /1971-2009 он Улсын бүртгэн мэдээлэх ном зүйн бүртгэлийг Эмхтгэн хэвлүүлж хэрэглэгчдийн хүртээл болгов.
- Номын сангийн вэб хуудастай болов.
2012 он
- ХААИС-ийн Ректорын 2012 оны 2 дугаар сарын 16- ны өдрийн 34 тоот тушаалаар “Номын санчдын хувцасны журам батлагдаж, номын сангийн ажилтнууд үйлчилгээний зориулалтын         хувцас, алчуур , таних тэмдгээр ижилсэх болов.
- Номын сангийн Lib4U програм хангамжийн ID картыг шинээр нэвтрүүлэв.
- ЭЗБС-ийн номын сангийн ахлах номын санч Ж.Бямбажав БНСУ-д мэргэжил дээшлүүлсэн.
2014 он
- ХАА-н төв номын сангийн Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхимд камер, сканнер, дохиоллын хаалга суурилуулж чөлөөт сонголттой үйлчилгээнд шилжүүлэв.
- Монголын Номын Сангуудын Консорциумд гишүүнээр элссэн.
2015 он
- Цахим номын сан, чөлөөт сонголттой уншлагын танхим нээсэн.
- Номын сангийн эрхлэгч Ж.Төмөртогоо, мэдээлэл зүйч Д. Нямбазар, номын санч Д.Алтансувд, Ж.Бямбажав нар Хөх хотын Багшийн Сургууль, Үндэсний Номын Сангийн үйл                        ажиллагаатай танилцав.
2016 он
- Тогтмол хэвлэлийн уншлагын танхим чөлөөт сонголттой үйлчилгээнд шилжсэн.
- 4 сард Мал Эмнэлгийн Сургуулийн номын сан Швейцарын хөгжлийн агентлаг болон ЖАЙКА олон улсын байгуулагын төслийн санхүүжилт, хамтын ажиллагааны хүрээнд орчин үеийн         “Номын сан”, “Лекцийн танхим” байгуулан нээлтээ хийлээ.
- 6 сар ХААИС-ийн номын сангийн 14 ажилтан ОХУ-ын Буриадын ХАА-н Академи, Үндэсний номын сан, Буриадын Улсын Их Сургуулийн номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцаж            туршлага судлах ажлыг зохион байгуулсан.
2017 он
- Тогтмол хэвлэлийн уншлагын танхим чөлөөт сонголтын үйлчилгээнд шилжсэн.
- “MONGOLIAN LIBRARY UPDATE-2016” Номын санч, мэдээллийн ажилтнуудын 3 дахь удаагийн зөвлөгөөнийг МНСК-тай хамтран зохион байгуулав.
- Zotero нээлттэй эхийн програм дээр хийгдсэн мэдээллийн санг шинээр зохион байгуулав.
- МНСК-аас номын сангийн салбарын онцлох үйлчилгээ шалгаруулалтанд ХАА-н төв номын сангийн “Электрон мэдээллийн сан бүрдүүлэлт, цахим үйлчилгээ-2017” үйлчилгээ шалгарч шагналын эзэн болов.
- Номын санч Т. Энхтуяа соёлын удирдлагаар магистрын зэрэг хамгаалав.
- ХААИС-ийн номын сангийн 20 ажилтан БНХАУ-ын Манжуурын хотын Шинхуа номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судлахаар явсан.
2018 он
- Монголын номын санчдын дунд уламжлал болон зохиогддог “Спортын 4 төрөлт тэмцээн”-ийг МНСК-тай хамтран зохион байгуулав.
- 5 сард ХАА-н Төв Номын Сангийн түүхт 60 жилийн ойг тохиолдуулан “Судалгааны их сургууль ба Нээлттэй номын сан” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг нийтийн болон, их дээд    сургуулиудын номын сангийн номын санч-мэдээллийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулав.
- ХАА-н төв номын сангийн 60 жилийн ойд зориулан “Зураг түүх өгүүлнэ” сэдэвт номын сангийн түүхэн замналыг харуулсан фото зургийн үзэсгэлэн гаргаж, сурталчлав.
- 10 сард ХААИС-ийн төв номын сангийн 2 ажилтан БНХАУ-ын Бээжин хотын их дээд сургуулийн болон үндэсний номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцав.


 
 
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn